Dla przedsiębiorców

W ramach Kancelarii wiem jak ważne dla efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, jest zapewnienie podejmowanym w jej ramach czynnościom, należytego zabezpieczenia od strony prawnej. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe pokazuje, że czasami nawet pozornie błahe decyzje mogą w istotny sposób zakłócić funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe, założyłyłam Kancelarię, której celem jest zapewnienie przedsiębiorcom minimalizacji ryzyka prawnego związanego z prowadzoną działalnością, poprzez profesjonalną pomoc prawną i przejęcie przez radcę prawnego obowiązku monitorowania zmian w prawie oraz zarządzania informacją prawną. Powyższe umożliwić ma Państwu skupienie uwagi na innych, ważnych z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, aspektach zarządzania.

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje:

– udzielanie porad prawnych,sporządzanie umów i opinii prawnych,

– sporządzanie pism na etapie przedsądowym (np. wezwania do zapłaty),

– sądowym (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia itp.) i egzekucyjnym w następujących dziedzinach:

Prawo cywilne i ubezpieczeń:

– dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kar umownych;

– dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody z tytułu czynów niedozwolonych;

– dochodzenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczeń m.in. AC, ubezpieczeń majątkowych itp.;

– dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji;

– prowadzenie procesu windykacja roszczeń zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i egzekucyjnym;

– prowadzenie postępowań o uznanie czynności za bezskuteczną wobec wierzycieli dłużnika;

– prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości w tym aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;

Prawo pracy :

– doradztwo prawne i prowadzenie spraw związanych m.in. z roszczeniami pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę, wypadków przy pracy, zapłaty wynagrodzenia;

– przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich.

Prawo handlowe:

– pomoc przy czynnościach związanych z tworzeniem i likwidacją spółek handlowych;

– prowadzenie postępowań przeciwko obecnym i byłym członkom zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce lub jej wierzycielom;

– reprezentacja na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

Prawo administracyjne:

– sporządzanie wniosków i odwołań od wydanych przez organy administracji decyzji;

– sporządzanie skarg do sądów administracyjnych;

– reprezentacja przed organami administracji.

Ponadto Kancelaria oferuje:

– zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji;

– udział w mediacjach i negocjacjach;

– prowadzenie przedsądowych negocjacji z dłużnikami.

W jaki sposób świadczymy swe usługi?

Pomoc prawna świadczona jest przez Kancelarie, w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta:

jako stała obsługa prawna;
lub w ramach umowy na prowadzenie konkretnych spraw;
albo jako jednorazowa porada prawna.
Dbając o wygodę i czas klienta, usługa wykonywana może być:

– w siedzibie Przedsiębiorcy;

– lokalu Kancelarii;

– lub gdy pozwala na to rodzaj i stan sprawy, także za pośrednictwem poczty e-mail.

Wszelka dokumentacja związana z prowadzoną sprawą, na życzenie klienta, jest odbierana przez radcę prawnego z siedziby przedsiębiorcy i po dokonanej analizie tam zwracana.

Wysokość wynagrodzenia, ustalana jest w drodze negocjacji i może przybrać formę wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w umowie stałą stawką miesięczną albo może być ustalona doraźnie biorąc pod uwagę stopień trudności przedstawionego problemu oraz nakładu pracy Kancelarii.