Odszkodowania

Szukasz pomocy prawnej w zakresie uzyskania odszkodowania w Tomaszowie Mazowieckim ?

Świadczę profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, z tytułu:

uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
utraty zdolności do pracy zarobkowej;
śmierci osoby bliskiej;
utraty lub uszkodzenia mienia np. samochodu;do których doszło na skutek wypadku:

– komunikacyjnego

– w pracy

– w rolnictwie

– w szkole lub przedszkolu, a także podczas kolonii i innych zorganizowanych wyjazdów

– w domu pomocy społecznej, szpitalu

– w innych miejscach użyteczności publicznej;

lub w wyniku:

– błędu lekarskiego

– zakażenia wewnątrzszpitalnego

– innego zawinionego działania sprawcy zdarzenia.

Rodzaj roszczeń, o zapłatę których Kancelaria może wystąpić w imieniu osoby poszkodowanej, zależy od rodzaju doznanej szkody oraz stanu faktycznego sprawy i może obejmować w przypadku:

– uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból, cierpienie

– zwrot kosztów leczenia, w tym np. zakupu wózka inwalidzkiego, protez, leków, zabiegów rehabilitacyjnych, specjalistycznych badań, opieki

– zwrot kosztów przystosowania mieszkania do szczególnych potrzeb poszkodowanego

– zwrot utraconych dochodów

– rentę na zwiększone potrzeby

– rentę z tytułu zmniejszenia się zdolności poszkodowanego do zarobkowania lub jej całkowitej utraty

– śmierci osoby bliskiej (rodziców, małżonka, dziecka, rodzeństwa, lub innej osoby z którą poszkodowany pozostawał w szczególnie bliskiej i zażyłej relacji np. konkubenta, narzeczonego)

– zadośćuczynienie za krzywdę doznaną na skutek śmierci osoby bliskiej

– odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej na skutek śmierci osoby bliskiej

– rentę alimentacyjną

– zwrot kosztów pogrzebu i wystawienia nagrobka.

utraty lub uszkodzenia mienia, w tym pojazdu mechanicznego:

– odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie mienia

– odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu

– zwrot kosztów holowania

– zwrot kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego

– zwrot utraconych dochodów, jeżeli mienie używane było do prowadzenia działalności gospodarczej

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli na podstawie dobrowolnych umów ubezpieczeń np. AC, NNW, polis na życie lub na wypadek choroby.

Prowadzenie danej sprawy obejmuje:

– reprezentację Klienta na etapie postępowania przed ubezpieczycielem, w tym również zgłoszenie szkody, o ile poszkodowany nie uczynił tego wcześniej

– reprezentację Klienta na etapie postępowania sądowego, w przypadku niesatysfakcjonującego zakończenia postępowania przed ubezpieczycielem.