Osoby fizyczne

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, która obejmuje:

– udzielanie porad prawnych;

– sporządzanie opinii prawnych;

– sporządzanie i opiniowanie umów;

– windykację należności;

– sporządzanie pism procesowych;

– prowadzenie postępowań sądowych;

– udział w mediacjach i negocjacjach.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu :

 1. odszkodowań m.in.
  1. z tytułu wyrządzenia szkody w mieniu;
  2. uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia;
  3. śmierci osoby bliskiej;
  4. błędów lekarskich;
  5. wypadków komunikacyjnych;
  6. niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
 2. prawa rodzinnego, w tym postępowań:
  1. rozwodowych i separacyjnych;
  2. o alimenty;
  3. o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz podział majątku dorobkowego;
  4. o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
  5. o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  6. dotyczących kwestii władzy rodzicielskiej i miejsca zamieszkania dziecka.
 3. prawa spadkowego w zakresie:
  1. stwierdzenia nabycia spadku;
  2. działu spadku;
  3. zachowku;
  4. unieważnienia testamentu, lub stwierdzenia jego ważności;
  5. uznania osoby za niegodną dziedziczenia;
  6. wydziedziczenia.
 4. prawa rzeczowego w zakresie:
  1. zniesienie współwłasności;
  2. stwierdzenie zasiedzenia;
  3. odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy;
  4. eksmisję z zajmowanego lokalu, lub nieruchomości;
  5. wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego.
 5. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w tym postępowań o:
  1. roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
  2. odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  3. dochodzenie należności ze stosunku pracy;
  4. dochodzenie roszczeń związanych z niezdolnością do pracy- renty, emerytury.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie windykacji roszczeń, prawa odszkodowań, prawa rodzinnego, spadkowego i rzeczowego także, na rzecz obywateli polskich zamieszkałych za granicą, w szczególności na obszarze Wielkiej Brytanii. Osoby zamieszkałe za granicą, chcące uzyskać więcej informacji o możliwości skorzystania z pomocy prawnej, mogą zadać pytanie korzystając z formularza znajdującego się na w zakładce Porady on-line, lub dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w zakładce Kontakt.

Ceny pomocy prawnej ustalane są każdorazowo z klientem i zależą od rodzaju usługi i stopnia skomplikowania sprawy.

W przypadku spraw związanych z windykacją roszczeń, działem spadku lub zniesieniem współwłasności obowiązują stawki minimalne wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r, w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu – które w zależności od wartości przedmiotu sprawy wynoszą netto:

 • do 500 zł – 60 zł;
 • powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
 • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
 • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
 • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
 • powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.